13.3 C
Kėdainiai

Ūkininkai kviečiami kreiptis dėl gyvūnų draudimo įmokų kompensavimo

Naujausios naujienos

Vasario 15 d. pradedamos rinkti paraiškos dėl ūkinių gyvūnų draudimo įmokų dalies kompensavimo. Įmokos kompensuojamos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) paramos lėšomis.

Parama draudimo įmokoms kompensuoti teikiama pagal KPP priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos sritį „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu“. Paraiškos renkamos savivaldybėse, kuriose įregistruotos pareiškėjų žemės ūkio valdos.  

Paraiškas ūkinių gyvūnų laikytojai galės teikti iki šių metų pabaigos – gruodžio 31 d. Paramos paraiškų vertinimo procesą organizuoja ir paramos paraiškas vertina savivaldybės darbuotojai, vadovaudamiesi Nacionalinės mokėjimo agentūros patvirtintais darbo procedūrų aprašais.

Kas gali kreiptis dėl kompensacijų

Ūkio subjektas turi būti savo vardu įregistravęs ūkinius gyvūnus Ūkinių gyvūnų registre ir kaip valdos valdytojas – žemės ūkio valdą teisės aktų numatyta tvarka.

Pagal priemonės veiklos sritį remiama gyvulininkyste užsiimančių ūkio subjektų veikla, susijusi su ūkinių gyvūnų draudimu nuo ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų.

Pareiškėjas laikomas tinkamu gauti paramą, jei pagal draudimo sutartį numatoma padengti apdraustos ūkinių gyvūnų rūšies nuostolio suma (draudimo suma) viršija 20 proc. pareiškėjo vidutinės metinės praėjusių trejų metų laikotarpio draudžiamosios ūkinių gyvūnų rūšies vertės.

Kompensuojama 70 proc. sumokėtos draudimo įmokos sumos

Pareiškėjai gali tikėtis 70 proc. sumokėtos draudimo įmokos pagal draudimo sutartį kompensacijos, neviršijančios apskaičiuotos didžiausios kompensuotinos draudimo įmokos sumos dydžio.

Draudimo sutarties (įskaitant jos pakeitimus) laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip vieneri metai. 

Dėl draudimo paslaugų pirkimo ūkinių gyvūnų laikytojai gali kreiptis į šias draudimo įmones: AAS „BTA Baltic Insurance Company“ Lietuvos filialą, „ERGO Insurance SE“ Lietuvos filialą, ADB „Gjensidige Baltic“, AB „Lietuvos draudimas“.

Pareiškėjai, jei jie nėra perkančiosios organizacijos, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme: 

  • kai perkamų ūkinių gyvūnų draudimo paslaugų vertė mažesnė nei 58 000 Eur, draudimo sutarčiai sudaryti turi gauti ir kartu su paraiška pateikti ne mažiau kaip tris skirtingų draudimo įmonių komercinius pasiūlymus (su lygiaverčiais paslaugų teikimo sąlygas apibūdinančiais parametrais), iš kurių atrenkamas pasiūlymas su nurodyta mažiausia kaina;
  • kai perkamų ūkinių gyvūnų draudimo paslaugų vertė lygi arba viršija 58 000 Eur, ūkinių gyvūnų draudimo paslaugų pirkimus turi organizuoti vadovaudamiesi Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis.

Pareiškėjai, jei jie yra perkančiosios organizacijos, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, ūkinių gyvūnų draudimo paslaugų pirkimus organizuoja vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.

Sudarius draudimo sutartį su draudimo bendrove, teikiama paraiška savivaldybei. Pagal vieną draudimo sutartį pareiškėjas gali teikti vieną paramos paraišką. Teikiamų paraiškų skaičius neribojamas.

Pagal draudimo sutartį mokėtiną draudimo įmoką pareiškėjas turi sumokėti tik po paramos paraiškos pateikimo savivaldybei dienos.

Kompensacija – neatsižvelgiant į draudiminio įvykio faktą

Paramos lėšoms išmokėti taikomas išlaidų kompensavimo būdas. Paramos gavėjas, sumokėjęs draudimo įmonei visą pagal draudimo sutartį mokėtiną draudimo įmoką ir draudimo sutarčiai pasibaigus ar ją nutraukus, ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties pasibaigimo ar nutraukimo savivaldybei turi pateikti visos pagal draudimo sutartį sumokėtos draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinančius dokumentus. Jei draudimo sutartis buvo keičiama ar buvo nutraukta, būtina pateikti visus draudimus sutarties pakeitimus.

Tuo atveju, jei įvyko draudžiamasis įvykis ir pagal draudimo sutartį buvo išmokėtos draudimo išmokos, reikia nurodyti patirto nuostolio dydį ir draudimo įmonės išmokėtų draudimo išmokų dydį pagrindžiančius dokumentus, kuriuose būtų nurodytas prarastų ūkinių gyvūnų skaičius pagal ūkinių gyvūnų rūšis, nurodytas Ūkinių gyvūnų kainų sąraše.

Parama mokama neatsižvelgiant į tai, ar draudžiamasis įvykis įvyko, ar ne.

Taikomas išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdas

Paramos lėšoms išmokėti taikomas išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdas, kai avansas nėra Europos Komisijai tinkamos deklaruoti išlaidos. Avanso dydis paramos gavėjui – 70 proc. mokėtinos paramos sumos. Bendra paramos gavėjui išmokėta paramos suma (įskaitant išmokėtą avanso sumą) negali viršyti paramos gavėjui apskaičiuotos mokėtinos paramos sumos.

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis telefonu (8 347) 69537, elektroniniu paštu violeta.latviene@kedainiai arba raštu. Klausiant raštu ar elektroniniu paštu, reikėtų nurodyti asmens vardą, pavardę ar įmonės pavadinimą ir kodą, adresą, telefono numerį, valdos numerį. Taip pat išsamesnė informacija Jums bus suteikta tiesiogiai atvykus į Kėdainių rajono savivaldybės Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių adresu: J. Basanavičiaus g. 36 , Kėdainiai. Pažymime, kad karantino laikotarpiu prieš atvykstant – būtina išankstinė registracija telefonu (8 347) 69537 arba elektroniniu paštu violeta.latviene@kedainiai.lt

Komentarai

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia