13.3 C
Kėdainiai

Šilumos šildymui paskirstymas, kai ant radiatorių įrengti šilumos dalikliai

Naujausios naujienos

Visi gyventojai už AB „Panevėžio energija“ tiekiamą šilumą moka ta pačia kaina, tačiau išlaidos patalpų šildymui kiekviename daugiabučiame name skirtingos, nes šilumos suvartojimas kiekviename name skiriasi priklausomai nuo namo būklės ir eksploatavimo kokybės.

Daugiabučių namų modernizavimas, apšiltinant namą, automatizuojant šilumos punktą, butuose prie radiatorių sumontuojant termostatinius ventilius, padedančius reguliuoti patalpos oro temperatūrą ir ant radiatorių įrengus šilumos daliklius, skirtus patalpose sunaudotam šilumos kiekiui įvertinti, leidžia šilumą naudoti racionaliau, o gyventojams už mažiau sunaudotos šilumos − mokėti mažiau.

Temperatūros reguliatoriai ir šilumos dalikliai – energijos taupymo priemonės

Atnaujinus namą ir modernizavus jo šildymo sistemą, gyventojai pagal savo finansines galimybes ir pageidaujamas komforto sąlygas gali nusistatyti ir palaikyti buto oro temperatūrą, reguliuodami prie radiatorių sumontuotus temperatūros reguliatorius − termostatinius ventilius. Tokiu būdu bute galima nustatyti minimalų šildymo režimą išeinant į darbą ar išvykus ilgesniam laikui, o esant poreikiui − intensyviau šildyti vieną, du buto kambarius ar visą butą. Termoreguliatoriumi sumažinus ar padidinus buto oro temperatūrą, keisis tiekiamo į radiatoriaus temperatūra, jis išspinduliuos mažiau ar daugiau šilumos, o šį besikeičiantį šilumos kiekį fiksuos prie radiatoriaus sumontuotas šilumos daliklis, reaguojantis į šildymo prietaiso paviršiaus temperatūrą.

Šilumos dalikliai, sumontuoti ant visų namo butų radiatorių, užtikrina tikslesnį ir teisingesnį butuose suvartotos šilumos paskirstymą. Individualus kiekvieno radiatoriaus šilumos reguliavimas ir apskaita buto savininkui leidžia sutaupyti apie 15−20 procentų šilumos.

Pažymėtina, kad tam atvejui, kai daugiabučiuose namuose ant radiatorių įrengiami šilumos dalikliai, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba yra sukūrusi name sunaudoto šilumos kiekio paskirstymo metodą, kuriam suteiktas numeris Nr.6. Šiuo straipsniu gyventojams, kurių daugiabučiuose namuose ant radiatorių įrengti šilumos dalikliai, norime akcentuoti name sunaudoto šilumos kiekio paskirstymo pagal metodą Nr.6 teisingo naudojimo svarbą. Gyventojams primename, kad toks metodas buvo sukurtas ir patvirtintas dar 2005 metais, tačiau nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. galioja nauja šio metodo redakcija, kurioje, lyginant su buvusia paskirstymo metodo Nr.6 redakcija, yra esminių pakeitimų.

Šilumos dalikliai ir apskaita už suvartotą šilumą šildymui

Kiekviename name per atsiskaitymo laikotarpį suvartotas šilumos kiekis yra išmatuojamas šilumos apskaitos prietaisu, įrengtu pastato įvade. Jei pastate yra daugiau nei vienas šilumos vartotojas, suvartotas šilumos kiekis atskiriems vartotojams yra paskirstomas tik pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus.

Gyventojai, daugiabučiame name modernizavę šildymo sistemą bei šilumos apskaitai kiekvienoje patalpoje ant radiatorių įsirengę šilumos daliklius, turėtų žinoti, kad nebegalioja šilumos paskirstymo metodo taisyklė, kai gyventojai galėjo pasirinkti, kiek šilumos atskirti padalinimui butams, o kiek pastato bendroms reikmėms (laiptinėms, rūsiams, palėpėms ir kt.). Pagal ankstesnę metodo Nr.6 redakciją tai buvo galima. Vadovaujantis šiuo metu galiojančia šilumos paskirstymo metodo Nr.6 redakcija, nuo viso name patalpų šildymui sunaudoto šilumos kiekio bendroms reikmėms atskiriama arba 18 proc. (kai laiptinėse įrengti šildymo prietaisai, prijungti prie pastato šildymo sistemos), arba 10 proc. (kai laiptinėse šildymo prietaisai teisėtai atjungti). Visas kitas šilumos kiekis patalpų šildymui paskirstomas butams, vadovaujantis ne tik ant radiatorių įrengtų šilumos daliklių rodmenimis, bet kitais metode Nr.6 numatytais namo, radiatorių, vamzdynų ir jų dalių, buto padėties ir kitais duomenimis bei metode Nr.6 numatytais koeficientais. Visi šie parametrai yra projektuojami ir juos privalo įvertinti asmuo ar organizacija, kuriai gyventojai sutartiniu pagrindu paveda nuskaityti šilumos daliklių rodmenis ir paskirstyti name patalpų šildymui sunaudotą šilumos kiekį. Kitoks paskirstymas nei pagal galiojantį metodą Nr.6 daugiabučiuose su šilumos dalikliais negalimas.   

Vartotojus informuojame, kad, pagal teisės aktus, patalpų oro temperatūra, kai sistemoje įrengti dalikliai, daugiabutyje negali būti žemesnė nei +16⁰C, todėl ir termostatai žemesnės temperatūros nustatyti neleidžia. Jei vis tik šildymo prietaisą pavyksta išjungti ir ant radiatoriaus įrengtas daliklis nerodys šilumos sunaudojimo, nebus taip, kad už patalpų šildymą nereikės mokėti. Tokiose patalpose oro temperatūra nesusilygins su lauko oro temperatūra, nes jas šildys iš kaimyninių šildomų patalpų per atitvaras gana intensyviai sklindanti šiluma. Tai įvertinta, kuriant šilumos paskirstymo metodą Nr.6: numatyta vadinamoji netolygaus šildymo sąlyga. Laikome, kad, vartotojams daugiabučiame name priimant sprendimą modernizuoti namo šildymo sistemą ir įsirengti šilumos daliklius, turėtų būti išaiškinti visi būsimo šilumos priskyrimo butams klausimai.

Norint kaip reikiant išnaudoti šildymo reguliavimo privalumus, reikėtų nepamiršti poros aplinkybių – termostatas turi būti horizontalioje padėtyje, radiatorius ir termostatas turi būti atviri, neuždengti užuolaidomis (jos turėtų būti tik iki palangės); vėdinant patalpą (trumpam, bet gerokai atveriant langą), termostatą reikia nustatyti į minimalaus šildymo padėtį.

AB „Panevėžio energija“ pateikia gyventojams sąskaitą už suvartotą šilumą tik gavusi duomenis iš įmonės, kuri nuotoliniu būdu nuskaito daliklių rodmenis, apdoroja gautą informaciją ir paskirsto suvartotą šilumos kiekį daugiabučio namo atskiriems butams, atsižvelgiant į daliklių duomenis bei kitus paskirstymo metode Nr.6 numatytus reikalavimus.

AB „Panevėžio energija“ gamina, tiekia šilumą ir rūpinasi, kad ji pasiektų pastato įvadinį šilumos skaitiklį. Daugiabučiuose sunaudotą šilumą, vadovaujantis Valstybinės energetikos tarybos sudarytais šilumos paskirstymo metodais, paskirsto arba šilumos tiekėjas, arba administratoriai bei jų samdomi šilumos ūkio prižiūrėtojai.

Komentarai

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia